ᒫᓐᓇᒧᑦ ᐊᐅᓚᔾᔭᒃᑕᐅᓯᐊᖅᓯᒪᔪᑦ

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 37

ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ


2015-03-17 graph-failing to implement A23-INUKTITUT-500

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 37 ᓱᒃᕐᑯᑲᓐᓂᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓄᒃᑎᑑᕐᓂᒥᒃ ᖃᓪᓗᓈᑎᑑᕐᓂᕐᒧᑦ.

NB: ᑖᓐᓇ ᓇᓗᓇᐃᖅᑐᐃᔾᔪᑦ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᑖᒃᑯᓇᓐᖔᕐᓯᒪᔪᖅ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᒥᓂᕐᓂᒃ. ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᐃᖕᒥᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒍᓐᓇᕐᓯᒪᓐᖏᑦᑐᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᓈᓴᐅᑎᓂᒃ.

ᓇᑭᓐᖔᕐᓯᒪᓂᖏᑦ:
1. ᐊᓪᓚᑉᕕᖓ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᒥᓯᓇ, ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᒥᓯᓇ ᐅᓂᒃᑳᖓ 2015-2016, ᒪᑉᐱᒐᖅ 182
2. ᑕᐃᑦᓱᒪᓂ ᒥᓂᔅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐲᑯ, ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᐊᔪᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᔭᕆᐊᑭᓐᓂᓴᒃᑰᖃᑦᑕᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐃᓕᓴᐃᔨᓂᒃ, ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᖅ, ᕕᑉᕗᐊᓕ 22, 2008